Shirashi saumon
16,00

Shirashi thon
17,00

Shirashi anguille
18,00

Shirashi assortiment
22,00

Shirashi marine
19,00